ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

Nguyên vật liệu: SKD11

Kích thước: ...

Máy sử dụng: Dập 110T

Nguyên vật liệu: SS400, SKD11

Kích thước: ...

Máy sử dụng: Dập 110T

Nguyên vật liêu: SKD11

Kích thước: ...

Máy sử dụng: Dập 160T

Nguyên vật liệu: KM12, SKD11

Kích thước: ...

Máy sử dụng: Dập 110T

Nguyên vật liêu: S45C

Kích thước: ...

Máy sử dụng: Máy ép nhựa chuyên dùng

Nguyên vật liệu: KM12, SS400

Kích thước: ...

Máy sử dụng: Dập 160T

Xem tất cả Sản phẩm khuôn mẫu

Nguyên vật liệu:  SPCC- T1.6

Kích thước: (L)135 x (W)110 x (H)40

Công nghệ: Dập liên hoàn

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu: SPHC- T3.2

Kích thước:  (L)62.8 x (W)53 x (H)32.5

Công nghệ: Dập liên hoàn

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu: SS400 Φ16

Kích thước:  (L)553 x (W)129 x (H)50

Công nghệ: Dập đơn

Độ chính xác: ±0.2

Nguyên vật liệu: SAPH440- T2.6

Kích thước:  (L)202 x (W)173.2 x (H)52

Công nghệ: Dập liên hoàn

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu: SECC-T1N-T1.2

Kích thước: (L)213 x (W)124 x (H)22

Công nghệ: Dập đơn

Độ chính xác:  ±0.5

Nguyên vật liệu: SAPH440- T4.0

Kích thước:  (L)73 x (W)56 x (H)10

Công nghệ: Dập đơn

Độ chính xác: ±0.1

Xem tất cả Sản phẩm dập

Nguyên vật liệu: STAM390G, SPHC...

Kích thước: (L)0.5 x (W)5 x (H)6

Công nghệ: Hàn CO2

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu: SS400,SWRM10...

Kích thước: (L)553 x (W)166 x (H)141

Công nghệ: Hàn CO2

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu: STAM390G, SPCC...

Kích thước: (L)636 x (W)122.7 x (H)195

Công nghệ: Hàn CO2

Độ chính xác:  ±0.1

Nguyên vật liệu:  SWRM10, S20C...

Kích thước:  (L)678.6 x (W)283.9 x (H)105.7

Công nghệ:  Hàn CO2

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu: SS400, SWRCH10R, ..

Kích thước: (L)216.7 x (W)148.4 x (H)62.1

Công nghệ: Hàn CO2

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu: SS400,STAM290GA, ..

Kích thước: (L)215 x (W)87.8 x (H)30

Công nghệ: Hàn CO2

Độ chính xác: ±0.1

Xem tất cả Sản phẩm hàn

Nguyên vật liệu:  SWRM10 Φ3.2

Kích thước: (L)40 x (W)26 x (H)13

Công nghệ: Uốn hình CNC

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu: SWRM10- Φ3.2

Kích thước: (L)65 x (W)22 x (H)16

Công nghệ: Uốn hình CNC

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu:  SWRM6- Φ4

Kích thước:  (L)41 x (W)37.4 x (H)18

Công nghệ: Uốn hình CNC

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu: SWRM10

Kích thước: (L)67 x (W)42 x (H)28

Công nghệ:  Uốn hình CNC

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu: SWRM10- Φ3.2

Kích thước: (L)119.5 x (W)78.2 x (H)32

Công nghệ: Uốn hình CNC

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu: SPHC- T1.6

Kích thước: (L)155 x (W)104 x (H)28

Công nghệ: Uốn hình CNC

Độ chính xác: ±0.1

Xem tất cả Sản phẩm uốn

Nguyên vật liệu: S35C- Φ21

Kích thước: (L)21 x (W)21 x (H)8.8

Công nghệ: Tiện

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu: S25C-Φ9.8

Kích thước:  (L)39 x (W)13 x (H)13

Công nghệ: Tiện SD

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu: SS400-Φ19.2

Kích thước: (L)25.4 x (W)25.4 x (H)12.5

Công nghệ: Tiện CNC

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu: S20C-Φ22.4

Kích thước: (L)35 x (W)23 x (H)23

Công nghệ: Tiện SD

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu: S20C-Φ18

Kích thước: (L)18 x (W)18 x (H)11.4

Công nghệ: Tiện SD

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu: S35C- Φ16.0

Kích thước: (L)85.5 x (W)16 x (H)16

Công nghệ: Tiện

Độ chính xác: ±0.1

Xem tất cả Sản phẩm gia công khác