ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

Nguyên vật liệu:  SWRM6- Φ4

Kích thước:  (L)41 x (W)37.4 x (H)18

Công nghệ: Uốn hình CNC

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu: SPHC- T1.6

Kích thước: (L)155 x (W)104 x (H)28

Công nghệ: Uốn hình CNC

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu: SWRM10- Φ3.2

Kích thước: (L)119.5 x (W)78.2 x (H)32

Công nghệ: Uốn hình CNC

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu: SWRM10

Kích thước: (L)67 x (W)42 x (H)28

Công nghệ:  Uốn hình CNC

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu: SWRM10- Φ3.2

Kích thước: (L)65 x (W)22 x (H)16

Công nghệ: Uốn hình CNC

Độ chính xác: ±0.1

Nguyên vật liệu:  SWRM10 Φ3.2

Kích thước: (L)40 x (W)26 x (H)13

Công nghệ: Uốn hình CNC

Độ chính xác: ±0.1