ĐT : (84) 211-372-1138  FAX : (84) 211-384-7877

Nguyên vật liệu: KM12

Kích thước: ...

Máy sử dụng: Dập 110T

Nguyên vật liệu: KM12

Kích thước: ...

Máy sử dụng: Dập 110T

Nguyên vật liệu: KM12, SS400

Kích thước: ...

Máy sử dụng: Dập 160T

Nguyên vật liệu: KM12, SKD11

Kích thước: ...

Máy sử dụng: Dập 110T

Nguyên vật liêu: SKD11

Kích thước: ...

Máy sử dụng: Dập 160T

Nguyên vật liệu: SS400, SKD11

Kích thước: ...

Máy sử dụng: Dập 110T

Nguyên vật liệu: SKD11

Kích thước: ...

Máy sử dụng: Dập 110T

Nguyên vật liêu: S45C

Kích thước: ...

Máy sử dụng: Máy ép nhựa chuyên dùng